Package information leaflet

OTRIVIN nässpray, lösning 1 mg/ml

Tilläggsinformation

Otrivin 1 mg/ml nässpray, lösning

xylometazolinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Otrivin är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin
 3. Hur du använder Otrivin
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Otrivin ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Xylometazolin, den aktiva substansen i Otrivin, är ett sympatomimetiskt ämne. Det sammandrar blodkärlen i näsans slemhinna varvid svullnaden i näs- och svalgområdet minskar och patienten med snuva får det lättare att andas genom näsan.

När svullnaden minskar, öppnas de öppningar som ansluter bihålorna (sinus) till näshålan och dränering av sekret från sinus underlättas.

Otrivin börjar verka inom några minuter och effekten varar cirka 10 timmar. Personer med känsliga slemhinnor i näsan tål också bra Otrivin.

Otrivin används för att lindra nästäppa vid snuva och vid bihåleinflammation. Det kan också användas vid mellanöroninflammation. Läkaren kan ordinera Otrivin för att användas vid rinoskopi.

Otrivin 1 mg/ml nässpray är avsedd för ungdomar som fyllt 12 år och vuxna.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Otrivin, om

 • du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • du har nyligen genomgått en operation i huvudet, som utförs via näsa eller mun
 • du har kronisk inflammatorisk torrhet i näsan (rhinitis sicca eller atrofisk rinit)
 • du har trångvinkelglaukom (förhöjt ögontryck).

Otrivin 1 mg/ml nässpray är inte avsedd för barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Otrivin, om

 • du lätt reagerar på sympatomimeter (dvs. preparat som liknar adrenalin); läkemedlet kan orsaka sömnlöshet, svindel, darrningar, rytmstörningar i hjärtat eller förhöjning av blodtrycket
 • du har för högt blodtryck
 • du har hjärt- eller kärlsjukdom (t.ex. långt QT-syndrom)
 • du har hypertyreos (överproduktion av sköldkörtelhormon)
 • du har diabetes
 • du har prostatahypertrofi (förstorad prostata)
 • du lider av feokromocytom (godartad tumör i binjuren som orsakar för hög utsöndring av adrenalin och noradrenalin)
 • du behandlas med vissa antidepressiva läkemedel så som:
  • monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), eller har använt sådana under de senaste två veckorna.
  • tricycliska- eller tetracycliska antidepressiva läkemedel.

Otrivin kan användas av vuxna och ungdomar som fyllt 12 år högst 10 dagar i följd. Överdriven eller långvarig (över 10 dagar) användning utan pauser kan öka nästäppan. Om nästäppan fortsätter länge, ska läkare kontaktas.

Otrivin ska inte användas i ögon eller mun.

Rekommenderade doser ska inte överskridas. Detta är särskilt viktigt vid behandling av åldringar och ungdomar.

Barn och ungdomar

Otrivin 1 mg/ml nässpray är inte avsedd för barn under 12 år.

Andra läkemedel och Otrivin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Använd inte Otrivin om du samtidigt använder:

 • monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), eller har använt dem under de senaste två veckorna.
 • tri- eller tetracykliska depressionsläkemedel.

Om du använder dessa läkemedel tala med läkare innan du använder Otrivin.

Graviditet och amning

På grund av sin kärlsammandragande verkan ska Otrivin inte användas under graviditet.

Rådgör med läkare innan du använder Otrivin under amningstid.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Otrivin nässpray innehåller

Detta läkemedel innehåller 0,014 mg bensalkoniumklorid i varje manövrering av 0,14 ml vilket motsvarar 0,100 mg/ml. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar som fyllt 12 år

1 sprayning i vardera näsborren vid behov, högst 3 gånger dagligen. Använd inte läkemedlet i någondera näsborren mer än tre gånger per dag.

Otrivin 1 mg/ml nässpray kan användas av vuxna och ungdomar som fyllt 12 år högst 10 dagar i följd.

Användning för barn och ungdomar

Inte för barn under 12 år.

Bruksanvisningar

1.

Ta av plasthatten från sprayflaskans spets.

image1.png

2.

Klipp inte sprayflaskans spets. Sprayflaskan är färdig för att förberedas för användning.

image2.png

3.

Håll sprayflaskan i upprätt ställning så att tummen är under flaskans botten och flaskans munstycke är mellan två fingrar.

Före första användningen, förbered pumpen genom att spraya 4 gånger (akta dig för att rikta sprayen mot ögonen eller munnen), tills sprayduschen är jämn. När pumpen förberetts håller den sig laddad genom hela behandlingsperioden. Om det inte kommer en spraydusch under pumpningen eller om produkten inte har använts i över 7 dagar, behöver pumpen förberedas igen genom att spraya 4 gånger på samma sätt som före första användningen.

image3.png

4.

Snyt ur näsan.

 

5.

Böj dig en aning framåt och för flaskans spets in i näsborren.

Spraya en gång och andas samtidigt försiktigt in genom näsan.

Upprepa behandlingen i den andra näsborren.

image4.png

6.

Genast efter användningen rengör och torka munstycket och sätt plasthatten tillbaks på flaskans spets.

 

7.

För att förhindra att infektionen sprids ska sprayflaskan bara användas av en person.

 

Om du använt för stor mängd av Otrivin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Otrivin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

När du slutar att använda Otrivin

I samband med att en långvarig behandling med Otrivin avslutas kan snuvsymtomen och slemhinnesvullnaden ibland återkomma (s.k. rebound-fenomen eller rekyleffekt). För att undvika detta ska behandlingstiden begränsas till en så kort tid som möjligt och de givna doserings- och bruksanvisningarna följas.

Om snuvan eller nästäppan varar länge eller förvärras ska man vända sig till läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA använda Otrivin och kontakta genast läkare eller apotekspersonal om du får något av följande allergisymtom:

 • svårigheter att andas eller svälja
 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg
 • stark klåda i huden och rodnande eksem eller upphöjda bulor.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 10 användare): uttorkning av näsans slemhinna eller irriterad näsa, illamående, huvudvärk, lokal brännande känsla i näsan.

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare): näsblödning.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare): allergiska reaktioner (eksem, klåda), övergående dimsyn, oregelbunden eller för snabb hjärtrytm.

Hos patienter som är mycket känsliga för Otrivin kan bl.a. sömnstörningar, svindel eller skälvningar förekomma. Om de här symtomen är störande, ta kontakt med läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet av en öppnad förpackning: Hållbar till utgångsdatum som anges på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 1 mg/ml.
 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumedetat, bensalkoniumklorid, sorbitol, hypromellos, renat vatten.

En spraydusch av Otrivin 1 mg/ml nässpray innehåller 0,14 ml nässpraylösning (0,14 mg xylometazolinhydroklorid).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Klar, färglös eller svagt gulaktig och nästan doftlös lösning.

Förpackningsstorlek: 10 ml.

 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand 
Danmark 

Tillverkare

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand 
Danmark 

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Tel: 0800 77 40 80

E-mail: mystory.nd@haleon.com

Denna bipacksedel ändrades senast  29.6.2023

Texten ändrad

29.06.2023