Package information leaflet

BENADRYL kapsel, hård 8 mg (egenvård)

Tilläggsinformation

Benadryl 8 mg hårda kapslar

acrivastin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Benadryl är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Benadryl

3. Hur du använder Benadryl

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Benadryl skall förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Benadryl är ett mycket snabbverkande antihistamin av andra generationen som skall tas genast då allergisymptom förekommer. Dess antihistamineffekt börjar redan på 15–25 minuter, vilket gör det möjligt för dig att själv behärska dina allergisymptom allt efter situationen och tag läkemedlet bara då det behövs. Utan någon “för säkerhets skull” medicinering.

För hösnuva eller annan allergisk snuva, allergiska ögon- eller hudsymptom och kraftiga hudreaktioner och klåda förorsakade av myggbett.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Benadryl om du

 • är allergisk mot acrivastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • tidigare har haft överkänslighetsreaktioner mot ett äldre antihistamin, triprolidin (Actidil, Pro-Actidil).
 • har svårt nedsatt njurfunktion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Benadryl om du

 • har nedsatt njurfunktion.
 • skall genomgå allergitest. Sluta använda läkemedlet minst 2 dygn innan testet.

Barn

Ge inte Benadryl till barn under 12 år. Säkerhet och effekt av detta läkemedel för barn under 12 år har inte fastställts.

Andra läkemedel och Benadryl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Om du använder detta läkemedel samtidigt med medel som påverkar det centrala nervsystemet (inklusive alkohol eller olika lugnande läkemedel) kan din vakenhet ytterligare försämras.

Benadryl med alkohol

Acrivastin kan förstärka effekten av alkohol och läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet. Såsom i allmänhet under medicinering, bör rikligt alkoholbruk undvikas.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är alltid individuellt hur man reagerar på läkemedel. Det rekommenderas att när du använder Benadryl första gången skall du bedömma läkemedlets inverkan och vara försiktig då skärpt uppmärksamhet behövs, t.ex. vid bilkörning.

Benadryl innehåller

 • laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du använder denna medicin.
 • mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn över 12 år ungdomar

Doseringen är individuell: 1 kapsel vid behov, högst 3 gånger dagligen. Vid behandling av hudreaktioner förorsakade av myggbett tas läkemedlet helst ca en timme före utsättning för myggbett. Kapseln skall sväljas hel. Kontakta läkare om symptomen fortsätter länge.

Graden av hösnuva varierar enligt vädret och allergiska människor reagerar olika på olika förhållanden. Hösnuva förekommer ofta i perioder. Du känner själv när du behöver läkemedel och när du inte behöver. T.ex. pollenallergiker är ofta symptomfria på regniga dagar – då är användning av läkemedel också onödig. Eftersom Benadryl verkar snabbt, kan det tas genast då symptomen på hösnuva förekommer.

Om du har tagit för stor mängd av Benadryl

Oavsiktlig överdosering av Benadryl orsakar vanligtvis inte allvarliga biverkningar. Vid användning av högre behandlingsdoser än de rekommenrade har det ändå visat sig att acrivastin försämrar körförmågan.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Benadryl

Tag inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion), sluta ta läkemedlet och omedelbart kontakta läkare.

Biverkningar:

Mycket vanliga (hos fler än 1 av 10 användare)

 • sömnighet.

Vanliga (hos fler än 1 av 100 användare)

 • överkänslighet (inklusive andnöd och svullnad av ansikte), yrsel, hjärtklappning, muntorrhet, utslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret

PB 55, 00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (15–25 °C). Förvara blisterkartan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är acrivastin. En kapsel innehåller 8 mg acrivastin.
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 207 mg, natriumstärkelseglykollat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit eller nästan vit hård kapsel.

Förpackningsstorlek: 12 kapslar i PVC/aluminiumfolie.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PB 90, 02601 Esbo

Tillverkare

JNTL Consumer Heath (France) SAS, Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 03.10.2022

Texten ändrad

03.10.2022