Package information leaflet

NICOTINELL depotplåster 7 mg/24 h, 14 mg/24 h, 21 mg/24 h

Tilläggsinformation

Nicotinell 7 mg/24 timmar depotplåster

Nicotinell 14 mg/24 timmar depotplåster

Nicotinell 21 mg/24 timmar depotplåster

nikotin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Nicotinell depotplåster är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Nicotinell depotplåster

3. Hur du använder Nicotinell depotplåster

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Nicotinell depotplåster ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Nicotinell är ett plåster som tillför kroppen nikotin. När man röker vänjer sig kroppen vid nikotin och när man slutar röka drabbas man därför av s.k. abstinensbesvär. Nicotinell minskar abstinensbesvären och därmed minskar risken för återfall. Tillförsel av nikotin vid användning av Nicotinell är mindre riskfylld än vid rökning, då man slipper de andra skadliga beståndsdelarna som finns i tobaksröken. Nikotinet finns upplagrat i plåstret och tas långsamt upp i kroppen genom huden. Koncentrationen nikotin i blodet når vanligtvis ett högsta värde efter 8-10 timmar.

Nicotinell minskar abstinensbesvären i samband med att du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Nicotinell depotplåster:

Nicotinell är inte avsett för icke-rökare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nicotinell.

 • om du nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke eller har allvarliga rytmrubbningar i hjärtat. Då borde du försöka sluta röka utan nikotinplåster om inte hälsovårdspersonal uppmanar dig att använda dem. Kontakta hälsovårdspersonal om hjärtbesvären förvärras.
 • om du har diabetes. Du ska uppfölja blodsockerhalten oftare än vanligt när du använder nikotinplåster. Kraven på insulin- eller läkemedelsbehandling kan förändras under nikotinersättningsbehandling.
 • om du har hjärtproblem. Då ska du inte använda nikotinplåster tillsammans med nikotinsugtabletter om inte hälsovårdspersonal rekommenderar det.
 • om du har njur- eller leversvikt.
 • om du någonsin haft epileptiska anfall.
 • om du har ett mag- eller tolvfingertarmsår eller inflammation i matstrupen, eftersom nikotinersättningsbehandling kan förvärra symtomen.

Sluta använda plåstren och kontakta hälsovårdspersonal om du får hudrodnad, svullnad eller utslag. Dessa reaktioner är mera sannolika om du tidigare haft atopiskt eksem eller kontakteksem.

Rök aldrig samtidigt som du använder Nicotinell eftersom du då kan få i dig så höga halter nikotin att du mår dåligt.

Använda nikotinplåster innehåller fortfarande nikotin och de är skadliga för barn. Förvara alla läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Preparatet innehåller aluminium

Använd inte plåster under magnetundersökning (MRT), eftersom aluminium i Nicotinell depotplåstret kan bli varmt under magnetundersökning och orsaka brännskada.

Barn och ungdomar

Personer under 18 år ska inte använda Nicotinell om inte hälsovårdspersonal rekommenderat det.

Andra läkemedel och Nicotinell depotplåster

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Nicotinell har inte signifikanta kända interaktioner med andra läkemedel. Att sluta röka, antingen med eller utan nikotinersättningsterapi, kan dock ändra effekterna av annan samtidig medicinering hos en tidigare rökare och kan kräva dosjusteringar. Fråga mera av din läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Nikotinet som modern använder sprids till fostrets blodcirkulation och påverkar fostret negativt. Nicotinell bör därför inte användas under graviditet annat än av kvinnor som inte kan sluta röka utan nikotinersättningsmedel. Rådgör därför med läkare före användning av Nicotinell under graviditet.

Risk finns att ett barn som ammas påverkas. Nicotinell bör därför inte användas under amning annat än av kvinnor som inte kan sluta röka utan nikotinersättningsmedel. I sådana fall rekommenderas användning av orala doseringsformer i stället för plåster. Rådgör därför med läkare före användning av Nicotinell under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats. Det bör dock noteras att stopp av rökning kan orsaka förändringar i beteende.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

För att lyckas sluta röka med hjälp av behandlingen ska du inte röka under behandlingen med Nicotinell.

Nicotinell depotplåster kan användas ensamt eller tillsammans med Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter. Andra preparat som innehåller nikotin (t.ex. tuggummi) ska inte användas samtidigt med Nicotinell depotplåster.

Nicotinell depotplåster som enda behandlingspreparat

Vanlig dos är ett plåster en gång per dygn och det skall sitta kvar under hela dygnet eller under den tid som du är vaken. Användningen av plåstret dygnet runt är nödvändigt om du känner ”tobaksbegär” redan på morgonen. Styrka väljs med utgångspunkt från tidigare rökvanor. De som röker mer än 20 cigaretter per dag rekommenderas att starta behandlingen med ett plåster Nicotinell 21 mg/24 timmar. För de som röker mindre än 20 cigaretter om dagen är det lämpligt att starta behandlingen med Nicotinell 14 mg/24 timmar. Nicotinell 7 mg/24 timmar används vid dosminskningen i slutet av behandlingen.

Vid tillfredsställande effekt efter 3-4 veckors behandling skall du byta till närmast lägre styrka. Därefter sänks dosen ytterligare ett steg till lägsta styrkan eller fortsätt med lägsta styrkan i ytterligare 3-4 veckor. Dela inte på plåstret då det kan medföra att du inte får rätt dos. Behandling med Nicotinell depotplåster bör inte pågå i mer än tre månader.

image7.png

Bruksanvisning

1. Klipp upp förpackningen vid markeringen och tag fram plåstret.

2. Avlägsna den smala delen av aluminiumfolien.

3. Drag därefter av resten av folien. Undvik att ta på häftmassan.

image8.png

Plåstret skall fästas på en ren, torr, hårfri och oskadad hudyta på bröstkorgen, ryggen, överarmen eller höften. Håll med handen över hela plåsterytan och pressa plåstret mot huden under 10-20 sekunder. Se till att plåstret fäster ordentligt runt kanterna. Lossa eller flytta inte plåstret, då fäster det sämre. Hudytan där plåstret fästs bör inte vara insmord med hudlotion eller kräm. Fäst inte Nicotinell depotplåster på samma ställe två gånger i följd. Det bör gå en vecka innan samma hudyta används igen. På detta sätt undviker du hudirritation och hudskador. Plåstret sitter väl fast på huden och kan behållas på under bad och dusch. Om plåstret skulle lossna, ta ett nytt och fäst det på en ny hudyta. Tvätta händerna noggrant efter att du fäst depotplåstret, så att nikotinet som fastnat på fingrarna inte irriterar ögonen eller näsan. Förvara använda plåster utom syn- och räckhåll för barn och kassera dem noggrant.

Nicotinell depotplåster i kombination med Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter

Rökavvänjning:

Om du har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell Mint sugtabletter kan du använda Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter.

OBS: Läs bipacksedeln för Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter före användning.

För att förbättra dina chanser att sluta röka ska du helt sluta att röka när du börjar behandling med Nicotinell Mint sugtabletter i kombination med Nicotinell depotplåster och inte heller röka under hela behandlingsperioden.

Användning av Nicotinell plåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett rekommenderas för rökare med ett måttligt till mycket starkt beroende dvs. över 20 cigaretter per dag. Det är starkt rekommenderat att kombinationsbehandlingen används tillsammans med råd och stöd från hälsovårdspersonal.

Kombinationsbehandlingen ska endast användas vid rökavvänjning.

Inledande kombinationsbehandling:

Börja behandlingen med ett Nicotinell 21 mg/24 timmar depotplåster i kombination med Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter. Använd minst 4 sugtabletter (1 mg) per dag. I de flesta fall är 5–6 sugtabletter en tillräcklig mängd. Använd inte mer än 15 sugtabletter per dag. Vanligtvis är behandlingens längd 6–12 veckor. Därefter ska du gradvis minska nikotindosen.

Minska nikotindosen efter 612 behandlingsveckor:

Dosen kan minskas på 2 sätt.

Alternativ 1:

Använd lägre styrka (14 mg/24 timmar plåster) av Nicotinell depotplåster i 3–6 veckor och därefter styrkan 7 mg/24 timmar i 3–6 veckor tillsammans med startdosen för Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter. Minska därefter antalet Nicotinell Mint sugtabletter gradvis. Behandlingstid med Nicotinell Mint sugtabletter längre än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan behöva längre behandling med sugtabletter för att undvika att börja röka igen, men den totala tiden för behandling bör inte överstiga 9 månader.

Alternativ 2:

Sluta använda depotplåstren och minska antalet 1 mg sugtabletter gradvis. Behandling med Nicotinell Mint sugtabletter längre än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan behöva längre behandling med sugtabletter för att undvika att börja röka igen, men den totala tiden för behandling bör inte överstiga 9 månader.

Rekommenderad dos:

Behandlingsperiod

Depotplåster

Sugtablett 1 mg

Inledande behandling (därefter övergår du till alternativ 1 eller alternativ 2)

De första 6–12 veckorna

1 plåster 21 mg/24 timmar

Vid behov. Rekommenderad mängd: 5–6 sugtabletter per dag.

Minska nikotindosen – Alternativ 1

De följande 3–6 veckorna

1 plåster 14 mg/24 timmar

Fortsätt använda sugtabletter vid behov

De därpå följande 3–6 veckorna

1 plåster 7 mg/24 timmar

Fortsätt använda sugtabletter vid behov

Upp till totalt 9 månader

---

Minska antalet sugtabletter gradvis

Minska nikotindosen – Alternativ 2

Upp till totalt 9 månader

---

Fortsätt att gradvis minska antalet sugtabletter

Om du fortfarande använder sugtabletter och depotplåster efter 9 månader, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Nicotinell depotplåster

Om du använt för många plåster på en gång, kan du känna dig sjuk, må illa eller uppleva yrsel. Avlägsna alla plåster, tvätta huden med vatten (inte tvål) och torka. Kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen.

Redan små mängder nikotin kan vara livsfarliga för barn. Om förgiftning misstänks hos ett barn, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen.

Symtom på överdosering är blek hud, ökad svettning, oavsiktliga muskelsammandragningar, sinnesstörningar och förvirring.

Mycket stora överdoser kan orsaka trötthet, kramper, blodtrycksfall som leder till cirkulationskollaps eller andningssvikt.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Nicotinell depotplåster

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Nicotinell kan orsaka samma biverkningar som nikotin vid rökning. Vissa biverkningar från nervsystemet såsom irritation och oro kan även vara symtom på nikotinabstinens.

Sluta använda preparatet och kontakta genast läkare eller apotekspersonal:

 • om du får symtom på allvarliga allergiska reaktioner. Dessa omfattar plötslig vinande andning eller tryck över bröstet, utslag eller känsla av svaghet.
 • om du har snabb eller oregelbunden puls.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Hudreaktioner vid fäststället, såsom rodnad, klåda, svidande eller stickande känsla på stället där du fäst plåstret. Dessa reaktioner försvinner vanligen snabbt när plåstret avlägsnas.

Sömnstörningar, även sömnlöshet och ovanliga drömmar. Huvudvärk, illamående, yrsel, kräkning.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1–10 av 100 användare):

Nervositet, skakningar, hjärtklappning, andnöd, halsont eller svullet svalg, hosta, matsmältningsbesvär, buksmärta, diarré, torr mun, förstoppning, ökad svettning, kontakteksem, led- eller muskelvärk, trötthet eller känsla av svaghet, smärta vid stället där du fäst plåstret.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1–10 av 1 000 användare):

Snabba hjärtslag (takykardi), allmän sjukdomskänsla, influensaliknande symtom.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1–10 av 10 000 användare):

Rytmrubbningar.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

Hudens ljuskänslighet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Vik ihop det använda plåstret (med yttre ytan utåt) och lägg det i påsen varifrån du tagit ett nytt plåster. Kassera påsen med plåstret, så att den är utom räckhåll för barn och husdjur.

Förvaras vid högst 25 oC.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är nikotin.
 • Övriga innehållsämnen är Yttre film: aluminerad polyesterfilm med beigefärgad yttre yta. Matrix- och limlameller: copolymer av akrylmetakrylestrar (Eudragit E 100), copolymer baserad på akrylestrar och vinylacetat (Durotak 387-2516), medellångkedjiga triglycerider (Miglyol 812). Täckfilm: polyesterfilm behandlad med aluminium och silikon (avlägsnas innan plåstret fästs på huden).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Plåstret finns i tre olika styrkor:

 • Nicotinell 21 mg/24 timmar innehåller 52,5 mg nikotin.
 • Nicotinell 14 mg/24 timmar innehåller 35,0 mg nikotin.
 • Nicotinell 7 mg/24 timmar innehåller 17,5 mg nikotin.

Varje styrka finns i två förpackningsstorlekar: 7 och 21 plåster.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Haleon Denmark ApS  Delta Park 37  2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Tillverkare

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

Lohmannstrasse 2

56626 Andernach

Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Tel: 0800 77 40 80

E-mail mystory.nd@haleon.com

Denna bipacksedel ändrades senast 25.03.2024

Texten ändrad

25.03.2024