Package information leaflet

LAMISIL kutan spray, lösning 1 %

Tilläggsinformation

Lamisil 1 % kutan spray, lösning

terbinafinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka efter avslutad behandling.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Lamisil spray är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Lamisil spray
 3. Hur du använder Lamisil spray
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Lamisil spray ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Lamisil spray är ett svampmedel som används på huden. Det verkar genom att döda svampen som orsakar hudproblemen.

Lamisil spray används för att behandla fotsvamp och svampinfektion mellan tårna.

Läkare kan ordinera preparatet även för andra användningsområden.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka efter avslutad behandling.

Fråga läkare eller apotekspersonal om råd innan du använder Lamisil spray om du är osäker på vad som orsakat infektionen.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Lamisil spray

 • om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
  Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om detta gäller dig och använd inte Lamisil spray.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lamisil spray.

 • Endast avsett för utvärtes användning.
 • Använd inte i munnen eller svälj inte sprayen
 • Använd inte sprayen i ansiktet, i ögonen eller på skadad hud där alkohol kan irritera huden.
 • Om du av misstag får sprayen i ögonen, skölj dem noga med rinnande vatten. Kontakta läkaren om symtomen fortsätter.
 • Andas inte in sprayen.
 • Lamisil spray innehåller alkohol. Får inte hanteras nära öppen eld.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år får inte använda Lamisil spray.

Andra läkemedel och Lamisil spray

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

 • Applicera inte andra läkemedel eller behandlingar på det drabbade området (inklusive receptfria läkemedel) samtidigt med Lamisil spray.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Lamisil spray ska inte användas under graviditet om det inte är oundvikligt.

Detta läkemedel kan passera över i modersmjölk. Om du ammar, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Spädbarnet får inte komma i kontakt med något behandlat område, inklusive brösten.

Körförmåga och användning av maskiner

Användningen av Lamisil spray påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Lamisil spray innehåller etanol (96 %)

Detta läkemedel innehåller 250 mg/g etanol (96 %).

Det kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.

Lamisil spray innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 50 mg/g propylenglykol.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är att använda sprayen en gång dagligen i en veckas tid enligt anvisningarna nedan.

Hur sprayen används

Endast vuxna

 • Rengör och torka det drabbade hudområdet samt det omgivande hudområdet och tvätta sedan händerna.
 • Avlägsna korken från sprayflaskan.
 • Innan du använder första gången ska du pumpa några gånger så du får en jämn spray.
 • Spraya tillräckligt lösning för att grundligt fukta det drabbade hudområdet och den omgivande huden. Du kan hålla flaskan upprätt eller upp och ner för att nå de drabbade områdena bättre.
 • Skruva korken tillbaka på flaskan.
 • Tvätta händerna efter att du vidrört den infekterade hudenså du inte sprider infektionen till dig själv eller till andra människor.

Om du behandlar en infektion i hudveck kan du täcka det behandlade området med gasbinda, särskilt på natten. Om du gör det, byt och använd en ny ren gasremsa varje gång du applicerar produkten.

Hur ofta och hur länge ska Lamisil spray användas

Vanlig dos för vuxna vid behandling av svampinfektion mellan tårna eller fotsvamp (tinea pedis): Använd Lamisil sprayen på det drabbade området en gång dagligen under en vecka.

Om läkemedlet ordinerats av läkare, följ läkarens anvisningar som finns på apoteksetiketten.

Använd produkten under den rekommenderade behandlingsperioden, även om infektionen ser ut att bli bättre inom några dagar. Infektioner ser ofta ut att förbättras efter några dagar, men kan återkomma om produkten inte används regelbundet eller om behandlingen avbryts för tidigt.

Produkten bör börja förbättra din hud inom några dagar.

Om du inte märker några tecken på förbättring inom en vecka efter avslutat behandling, med Lamisil spray, rådfråga apotekspersonal för att säkerställa att produkten använts på rätt sätt eller kontakta läkare för att bekräfta rätt diagnos.

Oanvänd spray ska kasseras senast 12 veckor efter första öppnandet.

För en lyckad behandling

Håll det drabbade hudområdet rent genom att tvätta det regelbundet. Klappa huden torr omsorgsfullt men utan att gnugga. Även om huden kan klia, försök låta bli att skrapa eftersom det kan orsaka mera skada och fördröja tillfriskningsprocessen eller sprida infektionen.

Använd separata handdukar och dina egna kläder och dela dem inte med andra eftersom infektionerna enkelt kan sprida sig. Tvätta dina kläder och handdukar ofta för att skydda dig själv mot att bli återsmittad.

Om du har glömt att använda Lamisil spray

Om du glömmer att använda sprayen, gör det då genast när du märker det och fortsätt sedan som normalt. Om du märker det vid tiden för ditt nästa behandlingstillfälle, spraya då en normal mängd och fortsätt behandlingen som vanligt. Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Använd sprayen enligt anvisningarna. Detta är viktigt, eftersom uteblivna behandlingstillfällen ökar risken för att infektionen återkommer.

Om du av misstag sväljer av produkten

Kontakta omedelbart en läkare som kan ge råd om vad du ska göra. Det är viktigt att beakta att produkten innehåller alkohol.

Om du av misstag får produkten i ögonen

Skölj ögonen omsorgsfullt med rinnande vatten. Uppsök läkare om du fortfarande har besvär efter det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa personer kan vara allergiska mot Lamisil spray, vilket kan orsaka svullnad och smärta, hudutslag eller nässelutsalg. Detta har rapporterats, men förekomstfrekvensen är okänd (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Sluta använda Lamisil sprayen och kontakta läkare omedelbart om något av dessa symtom förekommer.

Också följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga biverkningar (kan förekomma högst hos en användare av 10)

Hudfjällning och klåda vid appliceringsstället.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma högst hos en användare av 100)

Skador på huden, skorv, hudsymtom, förändringar i hudens färg, hudrodnad, brännande känsla på huden, smärta eller irritation vid appliceringsstället.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma högst hos en användare av 1 000)

Torr hud, eksem, försvårade symtom, kontakteksem (en typ av hudinflammation).

Om du av misstag får Lamisil spray i ögonen kan irritation inträffa.

Biverkningar med okänd förekomstfrekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Utslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter (Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Tillslut flaskan efter användning. Oanvänd spray ska kasseras senast 12 veckor efter första öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är terbinafinhydroklorid. Ett gram Lamisil spray innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid (1 % w/w)
 • Övriga innehållsämnen är renat vatten, etanol 96 %, propylenglykol (E 1520), makrogolcetostearyleter.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lamisil kutan spray är en klar, färglös eller svagt gulaktig lösning.

Lamisil spray, lösning finns tillgängligt i 15 ml flaska med spraypump.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

 

Tillverkare

Karo Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige

 

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH

Bahnhofbichl 13

6391 Fieberbrunn, Austria

 

Novartis (Hellas) S.A.C.l.

National Road No 1 (12th km)

Metamorphosi 14451 Athens, Greece

 

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

800058 Torre Annunziata (NA), Italy

 

GlaxoSmithKline Santé Grand Public,

23 Rue Francois Jacob,

92500 Rueil Malmaison, France

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.

Site Apollo – Avenue Pascal 2-4-6

1300 Wavre, Belgium

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmBH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München, Germany

 

Haleon Germany GmbH

Barthstraße 4

80339 München, Germany

 

Karo Healthcare AB
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Sverige
 

 

Denna bipacksedel ändrades senast 26.03.2024

 

 

Texten ändrad

26.03.2024