Package information leaflet

SCHERIPROCT NEO KOMBI peräpuikko ja rektaalivoide

Scheriproct® Neo Kombi yhdistelmäpakkaus

(peräpuikko ja rektaalivoide)

prednisolonikaproaatti/sinkokaiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. 
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.    Mitä Scheriproct Neo on ja mihin sitä käytetään
2.    Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Scheriproct Neo -valmistetta
3.    Miten Scheriproct Neo -valmistetta käytetään
4.    Mahdolliset haittavaikutukset
5.    Scheriproct Neo -valmisteen säilyttäminen
6.    Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Scheriproct Neo vähentää kipua ja kutinaa lievittäen siten hoidettavan alueen tulehdusoireita. Valmisteen sisältämä prednisoloni (glukokortikoidi) lievittää tulehdusoireita ja sinkokaiinihydrokloridi (puudute) vähentää kipua ja kutinaa estämällä hermoärsytyksen johtumista tuntohermoissa.

Scheriproct Neo on tarkoitettu peräpukamien, peräsuolen tulehdusten ja pinnallisten peräaukon haavaumien hoitoon.

Scheriproct Neo -hoito ei poista peräpukamien syytä.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Scheriproct Neo -valmistetta

  • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
  • jos sinulla on hoidettavan alueen ihoinfektio (tuberkuloosi, kuppa) tai virussairaus kuten esim. lehmänrokko tai vesirokko.

Varoitukset ja varotoimet
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.  

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Scheriproct Neo -valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Sieni-infektioita hoidettaessa Scheriproct Neo -hoitoon tulee liittää sienilääkitys.
Varovaisuutta tulee noudattaa, jotta valmistetta ei joutuisi silmiin. Pese kädet huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Jos lateksista eli luonnonkumista valmistettuja tuotteita, kuten kondomia, käytetään samaan aikaan Scheriproct Neo -valmisteen käyttöalueella, osa Scheriproct Neo -valmisteen sisältämistä ainesosista voi vaurioittaa lateksisia valmisteita. Tämän vuoksi niiden ehkäisyteho tai suoja sukupuolitauteja, kuten HIV-tartuntaa, vastaan voi heiketä. Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä. 

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Yleisesti paikallista kortikoidihoitoa ei saa käyttää raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Raskaana olevien ja imettävien naisten tulee välttää pitkäaikaista Scheriproct Neo -hoitoa.

Scheriproct Neo rektaalivoide sisältää makrogoliglyserolirisiinioleaatti 400:a
Tämä lääkevalmiste sisältää makrogoliglyserolirisiinioleaatti 400:a, joka saattaa aiheuttaa ihoreaktioita.

Scheriproct Neo rektaalivoide sisältää hajustetta (hajusteöljy, Chypre)
Tässä lääkevalmisteessa on hajustetta (hajusteöljy, Chypre), joka sisältää allergeeneja, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Täydellinen allergeenikoostumus, ks. kohta Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Scheriproct Neo tulisi annostella ulostamisen jälkeen. Ennen Scheriproct Neo -valmisteen käyttöä peräaukon seutu tulee puhdistaa huolellisesti.

Hoitoa ei pidä lopettaa liian aikaisin, vaikka oireet yleensä helpottuvatkin nopeasti. Oireiden uusiutumisen estämiseksi Scheriproct Neo -hoitoa tulee jatkaa pienempää annosta käyttäen ainakin viikon ajan, vaikka oireet olisivatkin jo hävinneet kokonaan.

Scheriproct Neo -hoidon pituus ei saa kuitenkaan ylittää 4 viikkoa.

Rektaalivoide
Rektaalivoidetta käytetään yleensä kaksi kertaa päivässä, ensimmäisenä hoitopäivänä jopa neljä kertaa päivässä. Oireiden lievittyessä riittää usein annostus kerran päivässä.

Herneen kokoinen nokare voidetta sivellään sormella peräaukon ympäristöön ja peräaukkoon siten, että sormenpäällä voitetaan sulkijalihaksen vastus. Jos voidetta on tarkoitus käyttää peräsuoleen, kierretään pakkauksessa oleva muovikanyyli kiinni voideputkiloon ja muovikanyyli viedään peräsuoleen. Tämän jälkeen pieni määrä voidetta annostellaan suoleen painamalla putkiloa kevyesti. Puhdista kanyyli jokaisen käyttökerran jälkeen pyyhkimällä se ensin ulkoisesti paperipyyhkeellä, sen jälkeen poista jäljelle jäänyt tuote kanyylista vanupuikolla ja pyyhi uudelleen paperipyyhkeellä. Huuhdo kanyylia lämpimän veden alla noin minuutin ajan ja kuivaa se paperipyyhkeellä. Älä käytä muovikanyylia mikäli se on vahingoittunut.  

Vaikeasti tulehtuneissa ja sen vuoksi erityisen kivuliaissa tapauksissa saattaa kuitenkin olla aiheellista annostella voidetta aluksi sormella myös peräsuoleen. Ulos työntyvät peräpukamat voidellaan paksulti ja painetaan varovasti sormella takaisin peräaukkoon.

Peräpuikko
Yksi peräpuikko viedään syvälle peräsuoleen kerran päivässä. Hyvin kivuliaissa tapauksissa ensimmäisenä hoitopäivänä 1 peräpuikko kaksi tai kolme kertaa päivässä. Oireiden helpottuessa riittää usein 1 peräpuikko joka toinen päivä.

Jos peräpuikko on säilytyksen aikana pehmentynyt, sen voi ennen suojakääreen avaamista kovettaa kylmässä vedessä.

Jos käytät enemmän Scheriproct Neo -valmistetta kuin sinun pitäisi 
Prednisolonilla ja sinkokaiinihydrokloridilla tehtyjen akuuttia myrkyllisyyttä selvittäneiden tutkimusten tulokset osoittavat, ettei valmisteen kerta-antoon liity akuuttia myrkytysriskiä, vaikka sitä otettaisiinkin tahattomasti yliannos.

Jos valmistetta otetaan vahingossa suun kautta, oireina esiintyy todennäköisesti sinkokaiinihydrokloridin systeemisiä vaikutuksia, jotka voivat ilmetä annoksesta riippuen vaikeina kardiovaskulaarisina oireina (sydämen toiminnan hidastuminen tai sydämenpysähdys) ja keskushermosto-oireina (kouristukset, hengityksen vaikeutuminen tai hengityspysähdys).

Jos olet käyttänyt liian suuren annoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Paikallisten haittavaikutusten, esim. ihon ohenemisen, mahdollisuutta ei voida sulkea pois, jos Scheriproct Neo -valmistetta käytetään kauan (yli 4 viikkoa).

Harvinaisena haittavaikutuksena voi esiintyä allergisia ihoreaktioita.

Esiintymistiheydeltään tuntemattomana haittavaikutuksena (saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin) kortikosteroideilla voi esiintyä näön hämärtymistä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Scheriproct Neo rektaalivoide: Säilytä alle 25 ºC.

Scheriproct Neo peräpuikot: Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Scheriproct Neo Kombi -yhdistelmäpakkaus: Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Scheriproct Neo sisältää

Scheriproct Neo rektaalivoide

  • Vaikuttavat aineet ovat prednisolonikaproaatti ja sinkokaiinikloridi. 1 g rektaalivoidetta sisältää 1,9 mg prednisolonikaproaattia (vastaa 1,5 mg prednisolonia) ja 5 mg sinkokaiinihydrokloridia.
  • Muut aineet ovat oktyylidodekanoli, puhdistettu risiiniöljy, hydrattu risiiniöljy, makrogolimonorisiinioleaatti 400, hajuste (hajusteöljy Chypre No. 6466).

Hajusteöljy, Chypre sisältää seuraavia allergeeneja: 3-metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni, bentsyylialkoholi, bentsyylibentsoaatti, bentsyylisinnamaatti, bentsyylisalisylaatti, sinnamaali, sinnamyylialkoholi, sitraali, sitronelloli, kumariini, eugenoli, farnesoli, geranioli, hydroksisitronellaali, isoeugenoli, linalo-oli, limoneeni (d- ja l-limoneeni), valkohankajäkälän uutteet (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Scheriproct Neo peräpuikko

  • Vaikuttavat aineet ovat prednisolonikaproaatti ja sinkokaiinikloridi. 1 peräpuikko sisältää 1,3 mg prednisolonikaproaattia (vastaa 1 mg prednisolonia) ja 1 mg sinkokaiinihydrokloridia 
  • Muu aine on kovarasva. 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Vaalean kellertävä peräpuikko sekä väritön tai kellertävä läpikuultava rasvavoide.

Yhdistelmäpakkaus, jossa on 15 peräpuikkoa ja 30 g rektaalivoidetta.
Peräpuikko: Painetusta ja painamattomasta alumiinipolyeteenilaminaatista muodostettu peräpuikkopakkaus, 15 peräpuikkoa/kotelo.
Rektaalivoide: 30 g:n alumiiniputkilo + muovikanyyli.

Myyntiluvan haltija
Karo Pharma AB 
Box 16184 
103 24 Stockholm 
Ruotsi 

Valmistaja
Istituto de Angeli S.r.l.
Località Prulli, 103/C
50066 Reggello (Firenze)
Italia

Tekstin muuttamispäivämäärä

15.12.2021