Package information leaflet

SCHERIPROCT NEO suppositorium 1/1 mg

Tilläggsinformation

Scheriproct® Neo suppositorium

prednisolonkaproat/cinkokainhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Scheriproct Neo är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct Neo
3. Hur du använder Scheriproct Neo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Scheriproct Neo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Scheriproct Neo lindrar inflammatoriska reaktioner i behandlingsområdet genom att minska smärta och klåda. Prednisolon (glukokortikoid) lindrar inflammationssymptom och cinkokainhydroklorid (anestetikum) minskar smärta och klåda genom att hindra nervimpulsen i känselnerver.

Scheriproct Neo är avsedd för behandling av hemorrojder, inflammationer i ändtarmen och ytliga analfissurer.

Scheriproct Neo behandling avlägsnar inte grundorsaken till hemorrojderna.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Scheriproct Neo

  • Om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
  • om du har någon infektionssjukdom (tuberkulos, syfilis) inom det område som skall behandlas eller virussjukdom (t.ex. kokoppor eller vattkoppor).

Varningar och försiktighet
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Scheriproct Neo och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Vid svampinfektioner skall Scheriproct Neo behandlingen kombineras med någon svamp behandling.

Vid användning av preparatet bör försiktighet iakttas så att Scheriproct Neo inte kommer i kontakt med ögonen. Tvätta dina händer noggrant efter varje applicering.

Om produkter som tillverkats av latex dvs. naturgummi, såsom kondomer, används samtidigt med Scheriproct Neo på samma behandlingsområde, kan vissa av innehållsämnena i Scheriproct Neo skada latexprodukterna. Därför kan deras preventiva effekt eller skydd mot könssjukdomar, såsom HIV-infektion, försvagas. Om du behöver mera information kontakta läkare eller apotekspersonal.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

I vanliga fall ska lokal kortikoidmedicinering inte användas under den första tredjedelen av graviditeten. Gravida och ammande kvinnor bör undvika långvarig behandling med Scheriproct Neo.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Scheriproct Neo bör användas efter tarmtömning. Före appliceringen av Scheriproct Neo bör analområdet rengöras noga.

Behandlingen bör inte avslutas för tidigt, fastän besvären ofta lindras snabbt. För att förhindra att besvären återkommer bör Scheriproct Neo behandlingen fortsättas med en lägre dos åtminstone en vecka, fast besvären skulle vara helt borta.

Scheriproct Neo behandlingen bör dock ej pågå över 4 veckor.

Ett suppositorium förs djupt in i ändtarmen en gång dagligen. Vid mycket svåra smärtor under den första behandlingsdagen ett suppositorium två eller tre gånger om dagen. När symptomen har lindrats, räcker det ofta ett suppositorium varannan dag.

Om suppositorium blivit mjukt under förvaring, kan det göras hårdare genom att sätta det i kallt vatten innan skyddsfoliet öppnas.

Om du har använt för stor mängd av Scheriproct Neo
Resultaten av studier om den akuta toxiciteten hos prednisolon och cinkokainhydroklorid visar att preparatets engångsdosering, även med överdoser, inte medför risk för akut förgiftning.

Om man oavsiktligt sväljer preparatet uppstår sannolikt system verkning av cinkokainhydroklorid vilka kan vara, beroende på dosen, svåra kardiovaskulära symptom (hjärtverksamhetens dämpning eller hjärtstillestånd) eller symptom från det centrala nervsystemet (kramper, andnöd eller andningsstopp).

Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, man alla användare behöver inte få dem.

Lokala biverkningar, t.ex. förtunning av huden, kan ej uteslutas, om Scheriproct Neo används under en längre tid (över 4 veckor).

I sällsynta fall kan allergiska hudreaktioner förekomma.

Dimsyn har rapporterats som en biverkning med ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) för kortikosteroider.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Anv. senast. Utgångsdatumet är den sista dagen in angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Scheriproct Neo suppositorium

  • De aktiva substanserna är prednisolonkaproat och cinkokainhydroklorid. 1 suppositorium innehåller 1,3 mg prednisolonkaproat (motsvarar 1 mg prednisolon) och 1 mg cinkokainhydroklorid.
  • Övrig innehållsämne är hårdfett.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljus gulaktigt suppositorium

Suppositorieförpackning av tryckt och otryckt aluminiumpolyetenlaminat, 10 eller 50 suppositorier/kartong.

Innehavare av godkännande för försäljning
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige

Tillverkare
Istituto de Angeli S.r.l.
Località Prulli, 103/C
50066 Reggello (Florens)
Italien

Texten ändrad

15.12.2021