Package information leaflet

SCHERIPROCT NEO peräpuikko 1/1 mg

Scheriproct® Neo peräpuikko

prednisolonikaproaatti/sinkokaiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Scheriproct Neo on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Scheriproct Neo -valmistetta
3. Miten Scheriproct Neo -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Scheriproct Neo -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Scheriproct Neo vähentää kipua ja kutinaa lievittäen siten hoidettavan alueen tulehdusoireita. Valmisteen sisältämä prednisoloni (glukokortikoidi) lievittää tulehdusoireita ja sinkokaiinihydrokloridi (puudute) vähentää kipua ja kutinaa estämällä hermoärsytyksen johtumista tuntohermoissa.

Scheriproct Neo on tarkoitettu peräpukamien, peräsuolen tulehdusten ja pinnallisten peräaukon haavaumien hoitoon.

Scheriproct Neo -hoito ei poista peräpukamien syytä.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Scheriproct Neo -valmistetta

  • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
  • jos sinulla on hoidettavan alueen ihoinfektio (tuberkuloosi, kuppa) tai virussairaus kuten esim. lehmänrokko tai vesirokko.

Varoitukset ja varotoimet
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Scheriproct Neo -valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Sieni-infektioita hoidettaessa Scheriproct Neo -hoitoon tulee liittää sienilääkitys.

Varovaisuutta tulee noudattaa, jotta valmistetta ei joutuisi silmiin. Pese kädet huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Jos lateksista eli luonnonkumista valmistettuja tuotteita, kuten kondomia, käytetään samaan aikaan Scheriproct Neo -valmisteen käyttöalueella, osa Scheriproct Neo -valmisteen sisältämistä ainesosista voi vaurioittaa lateksisia valmisteita. Tämän vuoksi niiden ehkäisyteho tai suoja sukupuolitauteja, kuten HIV-tartuntaa, vastaan voi heiketä. Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Yleisesti, paikallista kortikoidihoitoa ei tule käyttää raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Raskaana olevien ja imettävien naisten tulee välttää pitkäaikaista Scheriproct Neo -hoitoa.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Scheriproct Neo tulisi annostella ulostamisen jälkeen. Ennen Scheriproct Neo -valmisteen käyttöä peräaukon seutu tulee puhdistaa huolellisesti.

Hoitoa ei pidä lopettaa liian aikaisin, vaikka oireet yleensä helpottuvatkin nopeasti. Oireiden uusiutumisen estämiseksi Scheriproct Neo -hoitoa tulee jatkaa pienempää annosta käyttäen ainakin viikon ajan, vaikka oireet olisivatkin jo hävinneet kokonaan.

Scheriproct Neo -hoidon pituus ei saa kuitenkaan ylittää 4 viikkoa.

Yksi peräpuikko viedään syvälle peräsuoleen kerran päivässä. Hyvin kivuliaissa tapauksissa ensimmäisenä hoitopäivänä 1 peräpuikko kaksi tai kolme kertaa päivässä. Oireiden helpottuessa riittää usein 1 peräpuikko joka toinen päivä.

Jos peräpuikko on säilytyksen aikana pehmentynyt, sen voi ennen suojakääreen avaamista kovettaa kylmässä vedessä.

Jos käytät enemmän Scheriproct Neo -valmistetta kuin sinun pitäisi
Prednisolonilla ja sinkokaiinihydrokloridilla tehtyjen akuuttia myrkyllisyyttä selvittäneiden tutkimusten tulokset osoittavat, ettei valmisteen kerta-antoon liity akuuttia myrkytysriskiä, vaikka sitä otettaisiinkin tahattomasti yliannos.

Jos valmistetta otetaan vahingossa suun kautta, oireina esiintyy todennäköisesti sinkokaiinihydrokloridin systeemisiä vaikutuksia, jotka voivat ilmetä annoksesta riippuen vaikeina kardiovaskulaarisina oireina (sydämen toiminnan hidastuminen tai sydämenpysähdys) ja keskushermosto-oireina (kouristukset, hengityksen vaikeutuminen tai hengityspysähdys).

Jos olet käyttänyt liian suuren annoksen tai jos lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Paikallisten haittavaikutusten, esim. ihon ohenemisen, mahdollisuutta ei voida sulkea pois, jos

Scheriproct Neo -valmistetta käytetään kauan (yli 4 viikkoa).

Harvinaisena haittavaikutuksena voi esiintyä allergisia ihoreaktioita.

Esiintymistiheydeltään tuntemattomana haittavaikutuksena (saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin) kortikosteroideilla voi esiintyä näön hämärtymistä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Scheriproct Neo sisältää

Scheriproct Neo peräpuikko

  • Vaikuttavat aineet prednisolonikaproaatti ja sinkokaiinikloridi. 1 peräpuikko sisältää 1,3 mg prednisolonikaproaattia (vastaa 1 mg prednisolonia) ja 1 mg sinkokaiinihydrokloridia
  • Muu aine on kovarasva.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaalean kellertävä peräpuikko.

Painetusta ja painamattomasta alumiinipolyeteenilaminaatista muodostettu peräpuikkopakkaus, 10 tai 50 peräpuikkoa/kotelo.

Myyntiluvan haltija
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Ruotsi

Valmistaja
Istituto de Angeli S.r.l.
Località Prulli, 103/C
50066 Reggello (Firenze)
Italia
 

Tekstin muuttamispäivämäärä

15.12.2021