Package information leaflet

SCHERIPROCT NEO rektalsalva 1,9/5 mg/g

Tilläggsinformation

Scheriproct® Neo rektalsalva

prednisolonkaproat/cinkokainhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finns information om följande

I denna bipacksedel finns information om följande:
1.    Vad Scheriproct Neo är och vad det används för
2.    Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct Neo 
3.    Hur du använder Scheriproct Neo 
4.    Eventuella biverkningar
5.    Hur Scheriproct Neo ska förvaras
6.    Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Scheriproct Neo lindrar inflammatoriska reaktioner i behandlingsområdet genom att minska smärta och klåda. Prednisolon (glukokortikoid) lindrar inflammationssymptom och cinkokainhydroklorid (anestetikum) minskar smärta och klåda genom att hindra nervimpulsen i känselnerver.

Scheriproct Neo är avsedd för behandling av hemorrojder, inflammationer i ändtarmen och ytliga analfissurer.

Scheriproct Neo behandling avlägsnar inte grundorsaken till hemorrojderna.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Scheriproct Neo 

  • om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
  • om du har någon infektionssjukdom (tuberkulos, syfilis) inom det område som skall behandlas eller virussjukdom (t.ex. kokoppor eller vattkoppor).

Varningar och försiktighet
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Scheriproct Neo och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Vid svampinfektioner skall Scheriproct Neo behandlingen kombineras med någon svamp behandling.
Vid användning av preparatet bör försiktighet iakttas så att Scheriproct Neo inte kommer i kontakt med ögonen. Tvätta dina händer noggrant efter varje applicering.

Om produkter som tillverkats av latex dvs. naturgummi, såsom kondomer, används samtidigt med Scheriproct Neo på samma behandlingsområde, kan vissa av innehållsämnena i Scheriproct Neo skada latexprodukterna. Därför kan deras preventiva effekt eller skydd mot könssjukdomar, såsom HIV-infektion, försvagas. Om du behöver mera information kontakta läkare eller apotekspersonal

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

I vanliga fall ska lokal kortikoidmedicinering inte användas under den första tredjedelen av graviditeten. Gravida och ammande kvinnor bör undvika långvarig behandling med Scheriproct Neo.

Scheriproct Neo rektalsalva innehåller makrogolglycerolricinoleat 400  
Detta läkemedel innehåller makrogolglycerolricinoleat 400 som kan ge hudreaktioner. 

Scheriproct Neo rektalsalva innehåller doftämnen (parfymolja, Chypre)
Detta läkemedel innehåller doftämnen (parfymolja, Chypre) med allergener som kan orsaka allergiska reaktioner. För fullständig sammansättning, se avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Scheriproct Neo bör användas efter tarmtömning. Före appliceringen av Scheriproct Neo bör analområdet rengöras noga.

Behandlingen bör inte avslutas för tidigt, fastän besvären ofta lindras snabbt. För att förhindra att besvären återkommer bör Scheriproct Neo behandlingen fortsättas med en lägre dos åtminstone en vecka, fast besvären skulle vara helt borta. 

Scheriproct Neo behandlingen bör dock ej pågå över 4 veckor.

Rektalsalva används vanligen två gånger dagligen, under den första behandlingsdagen t.o.m. fyra gånger om dagen. När symptomen har lindrats, räcker det ofta att använda salvan en gång om dagen.

En liten klick salva ungefär så stor som en ärta appliceras med fingret på ändtarmsmynningen och i ändtarmen så att man med fingret övervinner ringmuskelns motstånd. Om salvan skall införas i ändtarmen, skruvas den plastkanylen som medföljer salvaförpackningen på tuben och införs i ändtarmen. Därefter trycks en liten mängd salva in i tarmen genom att lätt trycka på tuben. Efter varje användning rengör kanylen externt med en pappershandduk, avlägsna kvarvarande salva från kanylen med en bomullspinne och rengör kanylen igen med en pappershandduk. Skölj kanylen under varmt vatten i ungefär en minut och torka av den med en pappershandduk. Använd inte kanylen om den är skadad.

Vid svåra inflammationer och därför följaktligen speciellt smärtande fall kan det vara skäl att till en början införa salva med fingret in i tarmen. Framträngande hemorrojder behandlas med ett tjockt lager av salva och förs försiktigt med fingret tillbaka in i tarmen.

Om du använt för stor mängd av Scheriproct Neo
Resultaten av studier om den akuta toxiciteten hos prednisolon och cinkokainhydroklorid visar att preparatets engångsdosering, även med överdoser, inte medför risk för akut förgiftning.

Om man oavsiktligt sväljer preparatet uppstår sannolikt system verkning av cinkokainhydroklorid vilka kan vara, beroende på dosen, svåra kardiovaskulära symptom (hjärtverksamhetens dämpning eller hjärtstillestånd) eller symptom från det centrala nervsystemet (kramper, andnöd eller andningsstopp).

Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Lokala biverkningar, t.ex. förtunning av huden, kan ej uteslutas, om Scheriproct Neo används under en längre tid (över 4 veckor).

I sällsynta fall kan allergiska hudreaktioner förekomma.

Dimsyn har rapporterats som en biverkning med ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) för kortikosteroider.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
 
webbplats: www.fimea.fi 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Anv. senast. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
    
Scheriproct Neo rektalsalva

  • De aktiva substanserna är prednisolonkaproat och cinkokainhydroklorid. 1 g rektalsalva innehåller 1,9 mg prednisolonkaproat (motsvarar 1,5 mg prednisolon) och 5 mg cinkokainhydroklorid.
  • Övriga innehållsämnen är oktyldodekanol, raffinerad ricinolja, hydrogenerad ricinolja, makrogolmonoricinoleat 400, parfym (parfymolja Chypre No. 6466).

Parfymolja, Chypre innehåller de följande allergenerna: alfa-isometyl-jonon, bensylalkohol, bensylbensoat, bensylinnamat, bensylsalicylat, kanelaldehyd, kanelalkohol, citral, citronellol, kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, hydroxycitronellal, isoeugenol, linalol, limonen (d- och l-limonen), ekmosseextrakt, slånlavextrakt (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används). 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Färglös eller gulaktig genomskinlig salva 

10 g och 30 g aluminiumtub + plastkanyl 

Innehavare av godkännande för försäljning 
Karo Pharma AB 
Box 16184 
103 24 Stockholm 
Sverige


Tillverkare
LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l., Segrate, Italien
   

Texten ändrad

18.01.2021